Tule mängima.
Meie tegemised facebookis

Tule trenni


Astangu 27, Tallinn

Teisipäeval

20:15

Mittetulundusühing Eesti Ratastoolikorvpalli Klubi

PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühing Eesti Ratastoolikorvpalli Klubi (edaspidi Ühing) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mittetaotlev Eestis registreeritud mittetulundusühing, mis tegutseb avalikes huvides, demokraatia, isemajandamise ja isefinantseerimise põhimõttel. 

1.2. Ühingu ametlik nimi on Mittetulundusühing Eesti Ratastoolikorvpalli Klubi (lühendina ERK) ning ta juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest, käesolevast põhikirjast ning muudest ühingusisestest otsustest ja lepingutest. 

1.3. Majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole ühingu põhitegevus. Ühingu tulu kasutatakse põhikirjas nimetatud eesmärkide saavutamiseks. 

1.4. Ühing võib teha kõiki tehinguid ja muid õigustoiminguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks. 

1.5. Ühingul on oma vara ja arvelduskonto. 

1.6. Ühingul on oma sümboolika. 

1.7. Ühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. 

1.8. Ühingu ametlik nimetus inglise keeles on NGO Estonian Wheelchair Basketball Club. 

1.9. Oma kohustuste täitmise eest vastutab ühing kogu oma varaga. 

1.10. Ühingu asukoht on Tallinna linn, Eesti. 

1.11. Ühing on asutatud tähtajatult.

II EESMÄRK JA TEGEVUSED

2.1. Ühingu tegevuse eesmärgiks on: 

2.1.1. puuetega laste-, noorte- ja täiskasvanute kaasamine sportlikku tegevusse; 

2.1.2. invaspordi arendamine ja selle harrastamise võimaluste tutvustamine; 

2.1.3. sportlike ja tervislike eluviiside propageerimine; 

2.1.4. keskkonnahoidlike eluviiside propageerimine; 

2.1.5. läbi oma tegevuse spordieetika koodeksi põhimõtete edasi andmine; 

2.1.6. teha koostööd teiste samalaadsete organisatsioonidega. 

2.2. Ühingu eesmärgist lähtuvalt viib ühing ellu järgmisi tegevusi: 

2.2.1. treeningute organiseerimine ja läbiviimine; 

2.2.2. spordilaagrite organiseerimine ja läbiviimine; 

2.2.3. spordivõistluste organiseerimine ja läbiviimine; 

2.2.4. omaalgatuslikele projektidele rahastusvõimaluste otsimine; 

2.2.5. teabe hankimine ja levitamine; 

2.2.6. rahvusvaheliste koostööprojektide teostamine; 

2.2.7. koolituste ja teavitusürituste korraldamine; 

2.2.8. trükiste, ajalehtede, kuukirjade ja infovoldikute väljaandmine; 

2.2.9. harrastus- ja ajaviiteürituste korraldamine.

2.3. Ühingu eesmärgi saavutamiseks on ühingul vastavalt seadusele õigus anda välja stipendiume, sõlmida töölepinguid ja tegeleda koolitustegevusega.

III ÜHINGU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE, ÜHINGUST VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD

3.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmise ja väljaastumise otsustab ühingu liikme kirjaliku avalduse alusel ühingu juhatus. 

3.2. Ühingu liikmemaksu kinnitab üldkoosolek. 

3.2.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline ja juriidiline isik, kes soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust. Liikmeks vastuvõtmist taotlev isik esitab ühingu juhatusele juhatuse poolt kinnitatud vormis kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma ühingu põhikirja ja tasuma tähtajaks ühingu üldkoosoleku poolt kinnitatud liikmemaksu. 

3.3. Ühingu liikmemaksust vabastamise otsustab juhatus ja avalduse võib esitada isik, kes: 

3.3.1. osaleb ühingu tegevuses järjepidevalt; 

3.3.2. annetanud ühingule liikmemaksust vähemalt kahekordse liikmemaksu summa; 

3.3.3. on majanduslikult vähem kindlustatud. 

3.3. Ühingust väljaastumise avalduse vaatab läbi ühingu juhatus oma järgmisel koosolekul. 

3.4. Ühingu liikme võib ühingust välja arvata ühingu juhatuse otsusega, kui: 

3.4.1. ühingu liige ei ole hiljemalt majandusaasta lõpuks tasunud ühingu liikmemaksu; 

3.4.2. ühingu liige ei ole viimase kahe (2) aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul; 

3.4.3. ühingu liige on käitunud vääritult, rikkunud ühingu põhikirja nõudeid, kahjustanud ühingu mainet. 

3.5. Liikme väljaarvamise ühingust otsustab ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt kaks (2) nädalat enne ühingu juhatuse koosoleku toimumist. Väljaarvataval liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega enda väljaarvamise küsimuse arutamisel ühingu juhatuse koosolekul. 

3.6. Ühingu juhatuse otsusega mittenõustumisel on liikmel õigus taotleda enda väljaarvamisega seonduva küsimuse arutamist üldkoosolekul. 

3.7. Juhatuse ettepanekul võib üldkoosolek nimetada isiku, kes on osutanud ühingule erilisi teeneid, tema nõusolekul, ühingu auliikmeks. 

3.8. Ühingu auliikmel on võrdsed õigused ühingu liikmega, kuid teda ei saa valida ühingu organitesse ning ta on vabastatud iga-aastasest liikmemaksu maksmisest.

IV LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Ühingu liikmel on õigus: 

4.1.1. osaleda hääleõigusega ühingu koosolekul; 

4.1.2. valida ja olla valitud ühingu juht- ja kontrollorganitesse; 

4.1.3. saada teavet ühingu tegevuse kohta, esitada ettepanekuid ja arupärimisi ühingu juhtorganite tegevust puudutavates küsimustes. 

4.2. Ühingu liige on kohustatud: 

4.2.1. osalema ühingu üldkoosolekutel; järgima ühingu tegevuses osalemisel ühingu põhikirja ja täitma ühingu juhtorganite seaduspäraseid otsuseid; 

4.2.2. tasuma kindlaksmääratud ajal ja suuruses ühingu üldkoosoleku poolt määratud sisseastumis- ja liikmemaksu; 

4.2.3. tasuma ühingu liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel; 

4.2.4. teatama ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed; 

4.2.5. Ühingu organitesse valituna osalema aktiivselt ühingu tegevuses; 

4.2.6. teatama ühingu juhatusele enda elukoha ja kontaktandmete ning nime muutumisest ühe (1) kuu jooksul; 

4.2.7. suhtuma heaperemehelikult ühingu varasse. 

4.3. Täiendavaid kohustusi võib ühingu liikmetele panna vaid üldkoosoleku otsusega ja liikme nõusolekul.

V ÜLDKOOSOLEK, SELLE KOKKUKUTSUMISE TINGIMUSED JA KORD

5.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, mille igal liikmel on üks (1) hääl. 

5.2. Ühingu üldkoosolek toimub vähemalt üks (1) kord majandusaasta jooksul. 

5.3. Ühingu üldkoosoleku ainupädevuses on: 

5.3.1. põhikirja muutmine; 

5.3.2. majandusaasta aruande kinnitamine; 

5.3.3. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine, nende tasustamise aluste ja korra kehtestamine; 

5.3.4. muude põhikirjaga ettenähtud organite liikmete valimine ja tagasikutsumine; 

5.3.5. sümboolika ja selle kasutamise korra kehtestamine; 

5.3.6. juhatuse liikmega tehingu tegemine või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine; 

5.3.7. sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kinnitamine; 

5.3.8. vaide korral Ühingu liikme väljaarvamisega seonduvate küsimuste otsustamine; 

5.3.9. ühingu liikmetele täiendavate kohustuste panemine; 

5.3.10. muude küsimuste otsustamine, mis ei ole antud teiste organite pädevusse. 

5.4. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus: 

5.4.1. majandusaasta aruande kinnitamiseks; 

5.4.2. juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest; 

5.4.3. muudel juhtudel, kui Ühingu huvid seda nõuavad. 

5.5. Ühingu üldkoosoleku kokkukutsumiseks teatab ühingu juhatus koosoleku toimumise koha, aja ning päevakorra kaks (2) nädalat ette enne üldkoosoleku toimumist saates igale ühingu liikmele samasisulise kirjaliku teate selle taasesitamist võimaldavas vormis. 

5.6. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole ühingu liikmetest. Ühingu liiget võib esindada üksnes teine sama ühingu liige. Liige ei või esindada volikirja alusel rohkem kui kahte (2) ühingu liiget. 

5.7. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalenud ühingu liikmetest või nende esindajatest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud nõutav arv liikmeid, tuleb neljateistkümne (14) päeva jooksul üldkoosolek uuesti kokku kutsuda. Teistkordselt kokku kutsutud üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid kui on esindatud 20% liikmete arvust. 

5.8. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik mittetulundusühingu liikmed. 

5.9. Ühingu juhatuse liikmete valimine toimub salajasel hääletusel. Valituks loetakse kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku. 

5.10. Ühingu põhikirja muutmiseks on vajalik 2/3 üldkoosolekul osalenute nõusolek ja tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik 9/10 ühingu liikmete nõusolek. 

5.11. Üldkoosoleku otsused on kohustuslikud kõigile ühingu liikmetele, sealhulgas ka neile, kes üldkoosolekul ei osalenud.

VI JUHATUS

6.1. Ühingut juhib ühe kuni viie (1 – 5) liikmeline juhatus. 

6.2. Juhatuse liikmed valib ühingu üldkoosolek ametisse viieks (5) aastaks. Juhatus valib enda hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tööd. 

6.3. Ühingut esindavad kõigis tehingutes iga juhatuse liige üksinda, kui registrisse ei ole kantud teisiti. 

6.4. Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt üks (1) kord kahe (2) kuu jooksul. 

6.5. Juhatuse ülesandeks on: 

6.5.1. Ühingu igapäevase töö korraldamine; 

6.5.2. Ühingu liikmete arvestuse pidamine; 

6.5.3. Ühingu vara ja rahaliste vahendite kasutamine ja käsutamine vastavalt üldkoosoleku otsusele. 

6.6. Ühingu juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandatele isikutele välja arvatud juhatuse vastavasisulisele otsusele. 

6.7. Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. 

6.8. Juhatuse otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega. 

6.9. Juhatuse liige ei või osaleda hääletamises, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist mittetulundusühingu poolt. 

6.10. Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda üksnes üldkoosoleku otsusega kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral ühingut juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel. 

6.11. Juhatus korraldab Ühingu raamatupidamist lähtuvalt Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras.

VII KONTROLLIORGAN

7.1. Ühingu tegevuse kontrollimiseks võib üldkoosolek määrata audiitorkontrolli, revisjonikomisjoni või revidendi (edaspidi Kontrolliorgan). 

7.1.1. Kontrolliorgani võib nimetada ühekordse kontrolli tegemiseks või teatud tähtajaks. 

7.1.2. Kontrolliorganiks ei või olla ühingu juhatuse liige ega Ühingu raamatupidaja. 

7.2. Juhatuse ja muu organi liikmed peavad võimaldama Kontrolliorganil tutvuda kõigi tegevuse kontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet. 

7.3. Kontrolliorgan koostab raamatupidamiskontrolli tulemuste kohta aruande, mille esitab üldkoosolekule.

VIII ÜHINGU VARA

8.1. Ühingu põhikirjaliste eesmärkide elluviimiseks arendab ühing teiste tegevuste kõrval ka majanduslikku tegevust. 

8.2. Ühing on oma vara omanik. Ühingu omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega. 

8.3. Ühingu vara tekib: 

8.3.1. juriidiliste ja füüsiliste isikute annetustest, kingitustest, sponsorlusest ja muudest varalistest eraldistest; 

8.3.2. sihtotstarbelistest maksetest; 

8.3.3. sisseastumis- ja liikmemaksudest; 

8.3.4. ühingu põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tuluürituste korraldamisest, sponsor- ja reklaamilepingutest, teenuste müügist, loteriidest ning muudest laekumistest (auhinnad, preemiad, pärandid); 

8.3.5. omavahendite arvel soetatud varast; 

8.3.6. ühingu majandustegevusest; 

8.3.7. muul viisil, mis ei ole vastuolus seaduse või käesoleva põhikirjaga. 

8.4. Ühingu vahendid ja vara kuuluvad ühingule ning neid kasutatakse ja käsutatakse ühingu eesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja käesolevale põhikirjale. 

8.5. Ühingule laekunud sihtotstarbelisi annetusi kasutatakse vastavalt annetaja soovile, kui see pole vastuolus seaduse või käesoleva põhikirjaga. 

8.6. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande seaduses sätestatud korras. Majandusaasta aruande kinnitab üldkoosolek. 

8.7. Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või Kontrollorgani liikmele, ühingule, annetusi isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele Tulumaksuseaduse mõistes.

IX ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LÕPETAMINE

9.1. Ühingu ühinemine, jagunemine, lõpetamine toimuvad seaduses sätestatud korras. 

9.2. Ühingu lõpetamisel toimub selle likvideerimismenetlus, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. 

9.3. Ühingu likvideerijaks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud. 

9.4. Ühingu tegevuse lõpetamise otsustab üldkoosolek, lõpetamise otsuse poolt peab olema üle 2/3 osalenud või esindatud liikmetest. 

9.5. Ühingu likvideerimisel jagatakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud ühingu vara tulumaksusoodustusega sama tegevusalaga mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingute vahel, proportsionaalselt, vastavalt likvideerimisotsusele.

image
https://ratastoolikorvpall.ee/wp-content/themes/hazel/
https://ratastoolikorvpall.ee/
#F15A23
style1
paged
Laeb postitusi...
/data01/virt108504/domeenid/www.ratastoolikorvpall.ee/htdocs/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
on
on
off
et